Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.ten-brinke.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Ten Brinke Interieurbeplanting. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website, brochures, in onze presentaties of e-mail aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op onze website, brochures, in onze presentaties of e-mail is bedoeld om te inspireren en om een inzicht te geven wat Ten Brinke Interieurbeplanting bezighoudt, van kantoorplanten tot akoestische oplossingen. Deze informatie is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website, in onze brochures en presentaties of e-mail alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ten Brinke Interieurbeplanting is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website, in onze brochures en presentaties of e-mail her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ten Brinke Interieurbeplanting.

Geen garantie op juistheid
Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven ter zake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.